Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

„Przez co najmniej ostatnie 40 lat zauważaliśmy, że jeżeli będziemy dalej stosować nasz aktualny model rozwoju, który skupia się przede wszystkim na aspektach ekonomicznych, przyszłe pokolenia nie będą w stanie sprostać swoim potrzebom rozwojowym w taki sam sposób, w jaki my obecnie spełniamy nasze potrzeby… Dlatego też rozważany koncepcję rozwoju, który musi być zrównoważony. Celem lepszej integracji nowej koncepcji zrównoważonego rozwoju, spółki mają obecnie obowiązek wspierać lepsze zarządzanie zasobami, zmniejszać swój wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, a jednocześnie tworzyć wartości. Jest to właśnie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), która przyjmuje swoje pełne znaczenie w takiej Grupie jak nasza.” Allain de Wilde - Lider Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Servier

 

W ramach działań związanych ze Społeczna Odpowiedzialnością realizujemy szereg projektów.

Jesteśmy jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce posiadających certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001. Stale pracujemy nad poprawą efektywności energetycznej naszego zakładu. Dziś zużywamy 30% mniej energii na wyprodukowanie 1 opakowania niż w latach 2011-2012.

Naszym celem, do 2020 roku, jest redukcja zużycia energii o 20% w stosunku do 2012 roku, co oznacza 700 ton CO2 mniej w atmosferze każdego roku. Od lat wprowadzamy szereg rozwiązań w obszarach infrastruktury, a także zwiększania świadomości ekologicznej i zmiany zachowań naszych pracowników.

Nasza troska o środowisko przejawia się również w postępowaniu z odpadami, segregowane u źródła możemy w 100% przetwarzać. Dzięki recyklingowi papieru uratowaliśmy już 700 drzew. Aby zagwarantować skuteczną pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych powołaliśmy do życia dwie stale doszkalane Grupy Reagowania – Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy.

Projekt „Zielona fabryka – zdrowe miejsce pracy" to przedsięwzięcie, dzięki któremu promujemy określone działania proekologiczne realizowane w duchu strategii zrównoważonego rozwoju.

Działania te podejmujemy każdego dnia w następujących pięciu obszarach:

  • Energia i innowacja – to sposoby na ograniczanie zużycia energii przejawiające się w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów
  • Zakupy  – to kreowanie postawy świadomego konsumenta, preferowanie zakupów przyjaznych dla środowiska, ograniczenie generowania odpadów
  • Odpady – to postępowanie zgodne z hierarchią preferencji 3R: Redukcja, Raz jeszcze użyte, przekazanie do Recyklingu
  • Transport – to  mniejsze oddziaływanie na środowisko poprzez wykorzystywanie ekologicznych sposobów transportu
  • Edukacja - to informowanie o zagrożeniach i sposobach ograniczania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko

Dbamy o rozwój naszych pracowników, zapewniając im bogaty program szkoleń mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych. W ramach organizowanych akcji profilaktycznych zwiększamy świadomość naszych pracowników na temat zachowań prozdrowotnych.

SOS Wioski Dziecięce Krasnal Fundacja Dziecięca Fantazja

Angażujemy się w wiele akcji charytatywnych na rzecz instytucji i osób prywatnych. Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”, a także z Fundacją SOS Wioski Dziecięce w ramach świątecznych akcji zakupu prezentów dla dzieci z domów dziecka.
W 2015 roku zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Kilometr na wagę złota”, której celem było wsparcie podopiecznej Fundacji Dziecięca Fantazja. Anpharm kocha pomagać – to hasło nie jest przypadkowe.

W 2017 roku przystąpiliśmy do partnerstwa z Ministerstwem Rozwoju (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i poszanowaniem środowiska naturalnego w trosce o przyszłe pokolenia.