Regulamin

Pobierz w formacie PDF:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
聽- wraz z polityk膮 prywatno艣ci oraz polityk膮 cookies

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem, okre艣laj膮cym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyra偶enie zgody na zawarte w nim postanowienia.
Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci zasady 艣wiadczenia oraz korzystania z us艂ug dost臋pnych w Serwisie, prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w i Administratora, a tak偶e zasady ochrony danych osobowych U偶ytkownik贸w.
Je偶eli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych U偶ytkownik nie jest w聽stanie zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktowa膰 si臋 z聽Administratorem, kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail: biuro@anpharm.pl w celu nieodp艂atnego udost臋pnienia tre艣ci Regulaminu.

搂1 Wprowadzenie

 1. Korzystanie z serwisu odbywa si臋 na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 pomi臋dzy Administratorem a U偶ytkownikiem zostaje zawarta, z zastrze偶eniem us艂ug wymagaj膮cych dokonania innych formalno艣ci opisanych poprzez funkcjonalno艣ci Serwisu, po przyst膮pieniu przez U偶ytkownika do korzystania z Serwisu.
 2. Z zastrze偶eniem ust. 3, wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje poprzez usuni臋cie konta U偶ytkownika i zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 3. Rozwi膮zanie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, zwi膮zanej z聽korzystaniem z Serwisu bez rejestracji, jak r贸wnie偶 bez tworzenia i bez zarz膮dzania indywidualnym kontem, nast臋puje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez U偶ytkownika.
 4. Wyra偶enia zawarte w Regulaminie zaczynaj膮ce si臋 od wielkich liter nale偶y interpretowa膰 wed艂ug definicji okre艣lonych w 搂3.
 5. W przypadku, gdy dla danej us艂ugi dost臋pnej w Serwisie okre艣lony zosta艂 odr臋bny regulamin 艣wiadczenia tej us艂ugi, przed rozpocz臋ciem korzystania z takiej us艂ugi, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z tre艣ci膮 dedykowanego dla niej regulaminu, dost臋pnego w Serwisie, i zaakceptowania zawartych w nim postanowie艅.
 6. Postanowienia regulaminu dedykowanego dla danej us艂ugi korzystaj膮 z聽pierwsze艅stwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

搂2 Informacje o Serwisie

 1. Serwis jest informacyjn膮 witryn膮 internetow膮, dost臋pn膮 pod adresem http://www.anpharm.pl, zawieraj膮c膮 informacje o firmie Anpharm Przedsi臋biorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsi臋biorc贸w KRS prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy 0000025198; wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 7 892 148 PLN, wysoko艣膰 kapita艂u wp艂aconego: 7 892 148 PLN, NIP: 118-00-59-253聽 i o Grupie Farmaceutycznej Servier, w tym o firmie Servier Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsi臋biorc贸w KRS prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia艂 Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887.
 2. Na stronie Serwisu znajduj膮 si臋 przekierowania do stron internetowych Grupy Servier (http://servier.com), Servier Polska Sp. z o.o. (http://servier.pl) i聽http://servier-cdmo.com. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotycz膮ce:
  1. nazw substancji leczniczych (API),
  2. dzia艂alno艣ci firmy Administratora oraz Servier Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w聽Warszawie i Grupy Servier (Les Laboratoires Servier);
 3. Jakiekolwiek informacje dotycz膮ce substancji leczniczych zamieszczone w聽Serwisie maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i nie powinny by膰 traktowane jako reklama jakichkolwiek produkt贸w leczniczych, ani tym bardziej jako porada medyczna.
 4. Administrator wyra藕nie zastrzega, 偶e聽 wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotycz膮cych zastosowania produkt贸w leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

搂3 Definicje

 1. Administrator 鈥 Anpharm Przedsi臋biorstwo Farmaceutyczne S. A. z siedzib膮 w聽Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem: 0000025198, NIP: 118-005-92-53, REGON: 010421975, b臋d膮c膮 w艂a艣cicielem i administratorem Serwisu.
 2. Regulamin 鈥 niniejszy dokument, okre艣laj膮cy zasady 艣wiadczenia przez Administratora us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz zasady korzystania z tych us艂ug przez U偶ytkownik贸w, w szczeg贸lno艣ci okre艣laj膮cy prawa i obowi膮zki oraz zakres odpowiedzialno艣ci U偶ytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityk膮 dotycz膮c膮 korzystania z plik贸w cookie.
 3. Serwis 鈥 witryna internetowa dost臋pna pod adresem http://www.anpharm.pl, o聽kt贸rej mowa w 搂 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna dzia艂aj膮ca we w艂asnym imieniu i na w艂asn膮 rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej, kt贸r膮 nale偶ycie reprezentuje, korzystaj膮ca z聽Serwisu na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.

搂4 Wymagania techniczne

 1. Do efektywnego korzystania z Serwisu niezb臋dne s膮:
  1. sprz臋t umo偶liwiaj膮cy po艂膮czenie z sieci膮 www, wraz z oprogramowaniem umo偶liwiaj膮cym przegl膮danie zasob贸w Serwisu;
  2. po艂膮czenie do Internetu;
  3. posiadanie oprogramowania umo偶liwiaj膮cego przegl膮danie zasob贸w Serwisu, tj. posiadanie zainstalowanej przegl膮darki internetowej obs艂uguj膮cej CSS 2.1, skrypty JavaScript, pliki Cookies oraz Flash Player. Rekomendowane przegl膮darki to: Internet Explorer w wersji 6 lub wy偶szej, Mozilla Firefox w聽wersji 5 lub wy偶szej,聽 Google Chrome, Opera w wersji 12 lub wy偶ej, Safari w聽wersji 5 lub wy偶szej;
  4. zalecan膮 minimaln膮 rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024x768.
 2. Dla potrzeb skontaktowania si臋 z Administratorem celem zadania pytania, uzyskania informacji lub zg艂oszenia naruszenia drog膮 internetow膮, konieczne jest posiadanie przez U偶ytkownika adresu elektronicznego (email), kt贸rym mo偶e on samodzielnie dysponowa膰 w zakresie niezb臋dnym do nadania i odebrania wiadomo艣ci e-mailowej.
 3. Administrator mo偶e nie dopu艣ci膰 do korzystania z Serwisu U偶ytkownika wykorzystuj膮cego w tym celu sprz臋t zak艂贸caj膮cy dzia艂anie Serwisu lub uniemo偶liwiaj膮cy lub utrudniaj膮cy korzystanie z Serwisu przez innych U偶ytkownik贸w lub zarz膮dzanie nim przez Administratora. Celem zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikat贸w i danych, Administrator pos艂uguje si臋 艣rodkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiednimi do stopnia zagro偶enia, stosuj膮c w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych w Internecie.
 4. Podstawowym zagro偶eniem wi膮偶膮cym si臋 z przegl膮daniem tre艣ci dost臋pnych w聽serwisach internetowych jest ryzyko 鈥瀦ainfekowania鈥 systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (wirusy, robaki 鈥 鈥瀢orms鈥, czy 鈥瀔onie troja艅skie鈥). Celem unikni臋cia tego rodzaju zagro偶e艅 po偶膮dane jest zaopatrzenie komputera b膮d藕 urz膮dzenia, za pomoc膮 kt贸rego U偶ytkownik 艂膮czy si臋 z Internetem, w regularnie aktualizowany program antywirusowy. Pozosta艂e zagro偶enia zwi膮zane s膮 z mo偶liwo艣ci膮 przeprowadzenia atak贸w na witryn臋 Serwisu przez tzw. hacker贸w. Mimo zachowania przez Administratora nale偶ytej staranno艣ci w powy偶szym zakresie, 偶adne stosowane przez niego zabezpieczenia nie gwarantuj膮 zupe艂nej ochrony przed opisanymi wy偶ej, niepo偶膮danymi dzia艂aniami os贸b trzecich.

搂5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatno艣ci

Informujemy, 偶e administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu - ANPHARM Przedsi臋biorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzib膮 przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

ANPHARM dba o bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych. ANPHARM przetwarza wy艂膮cznie takie dane, kt贸re s膮 dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezb臋dnym dla osi膮gni臋cia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwanym r贸wnie偶 鈥濺ODO鈥.

Nadzoruj膮cy Ochron臋 Danych Osobowych
W celu monitorowania i nadzoru nad zgodno艣ci膮 przetwarzania danych osobowych ANPHARM wyznaczy艂 Nadzoruj膮cego Ochron臋 Danych Osobowych (dalej: 鈥濶ODO鈥).

Kontakt z NODO we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez ANPHARM jest mo偶liwy za po艣rednictwem nast臋puj膮cych kana艂贸w komunikacji:

 • w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@anpharm.pl;
 • w formie pisemnej na adres: ANPHARM Przedsi臋biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

Cel i zakres przetwarzanych danych. (Dane pozyskiwane automatycznie) Serwisy internetowe Administratora mog膮 przetwarza膰 dane, kt贸re nie zawieraj膮 danych kontaktowych U偶ytkownika, ale mog膮 by膰 wykorzystane do identyfikacji okre艣lonego urz膮dzenia, za pomoc膮 kt贸rego uzyskuje on dost臋p do serwisu. W po艂膮czeniu z聽innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mog艂yby jednak zosta膰 wykorzystane w celu identyfikacji U偶ytkownika. W taki spos贸b Administrator mo偶e pozyskiwa膰 np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak r贸wnie偶 dane uzyskiwane z plik贸w cookies. Pozyskane w ten spos贸b dane Administrator wykorzystuje w celu umo偶liwienia identyfikacji sesji u偶ytkownika, dostosowania wy艣wietlanych tre艣ci oraz w celach statystycznych. Wi臋cej informacji zawarto w rozdziale 鈥濸olityka cookies鈥.

(Dane podawane przez U偶ytkownika) Ponadto, w zale偶no艣ci od charakteru korzystania z Serwisu, Administrator mo偶e gromadzi膰 r贸偶ne kategorie danych osobowych podawanych samodzielnie bezpo艣rednio przez U偶ytkownik贸w. Zakres danych jest uzale偶niony od charakteru relacji i mo偶e obejmowa膰 takie dane jak: Imi臋 i聽nazwisko, dane adresowe i kontaktowe oraz dane potwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do okre艣lonej grupy zawodowej (w przypadku korzystania z tre艣ci przeznaczonych wy艂膮cznie dla os贸b uprawnionych).

W pewnych sytuacjach podanie danych mo偶e by膰 niezb臋dne dla realizacji dzia艂a艅 na 偶膮danie u偶ytkownika (np. rejestracja dost臋pu do okre艣lonych tre艣ci).

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych mo偶e by膰:

 • Udzielona przez U偶ytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Administrator mo偶e poprosi膰 o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w tre艣ci zgody. Udzielona zgoda mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie, za po艣rednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalno艣ci serwis贸w Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wycofanie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. Dane b臋d膮 przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • Konieczno艣膰 przetwarzania dla realizacji obowi膮zku wynikaj膮cego z聽przepis贸w prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO): W聽pewnych okoliczno艣ciach Administrator mo偶e mie膰 obowi膮zek przetwarzania danych osobowych u偶ytkownika w celu zachowania zgodno艣ci przepisami prawa (np. obowi膮zek utrwalenia z艂o偶onego przez u偶ytkownika o艣wiadczenia, weryfikacji posiadanych przez U偶ytkownika uprawnie艅) lub wype艂nienia zobowi膮za艅 Administratora wynikaj膮cych z umowy, kt贸rej stron膮 jest dany u偶ytkownik (np. regulamin wybranego serwisu). Administrator b臋dzie przechowywa艂 dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowi膮zk贸w prawnych;
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile b臋d膮 one przewa偶a膰 nad prawami i聽wolno艣ciami u偶ytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mog膮 by膰 w聽szczeg贸lno艣ci: administrowanie Serwisem, prowadzenie komunikacji z聽U偶ytkownikami, zapewnienie bezpiecze艅stwa serwis贸w Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spe艂nienia wymagania rozliczalno艣ci oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszcze艅, a聽tak偶e ochrona przed takimi roszczeniami. Dane b臋d膮 przechowywane w聽okresie przedawnienia poszczeg贸lnych roszcze艅.

Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udost臋pnia danych u偶ytkownik贸w innym podmiotom, chyba 偶e obowi膮zek takiego ujawnienia wynika z聽przepis贸w prawa (np. ujawnienie na 偶膮danie uprawnionych organ贸w) lub jest niezb臋dne dla realizacji i odbywa si臋 na 偶膮danie u偶ytkownika lub osoby uprawnionej.

Dost臋p do danych U偶ytkownika mog膮 posiada膰 podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniaj膮cy wsparcie techniczne funkcjonowania serwis贸w Administratora.

Przekazanie danych do pa艅stw trzecich. Niekt贸rzy odbiorcy danych mog膮 mie膰 siedzib臋 poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniaj膮cym odpowiedniego stopnia ochrony (鈥濸a艅stwo trzecie鈥). W ka偶dym przypadku przekazanie takie odbywa si臋 wy艂膮cznie z wykorzystaniem w艂a艣ciwych zabezpiecze艅 zwi膮zanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczeg贸lno艣ci na podstawie umowy z odbiorc膮 danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe u偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, jednak偶e nie b臋dzie to wywo艂ywa膰 skutk贸w prawnych lub w podobny spos贸b istotnie wp艂ywa膰 na sytuacj臋 U偶ytkownik贸w. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie mo偶e polega膰 na analizie i ocenie danych u偶ytkownika celem dostosowania zachowania serwis贸w do konfiguracji urz膮dzenia oraz oprogramowania, z kt贸rego U偶ytkownik korzysta, jak r贸wnie偶 do preferencji U偶ytkownika.

Prawa U偶ytkownik贸w. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez ANPHARM, U偶ytkownicy posiadaj膮 szereg uprawnie艅. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw U偶ytkownik贸w wynikaj膮cych z RODO i innych przepis贸w prawa, w tym:

 • Prawo dost臋pu do danych osobowych 鈥 Ka偶dy U偶ytkownik mo偶e domaga膰 si臋 uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo sprostowania danych osobowych 鈥 U偶ytkownik mo偶e domaga膰 si臋 poprawienia danych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe, lub uzupe艂nienia danych, kt贸re s膮 niekompletne.
 • Prawo usuni臋cia danych osobowych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) 鈥 U偶ytkownik mo偶e domaga膰 si臋 usuni臋cia wszystkich swoich danych w聽niekt贸rych przypadkach, m.in. w razie cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowi艂a jedyn膮 podstaw臋 przetwarzania) lub gdy dane by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem. Wa偶ne! U偶ytkownik nie b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa lub gdy przetwarzanie jest niezb臋dne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 • Prawo sprzeciwu 鈥 U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie domaga膰 si臋 wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze swoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮 w wypadku, w kt贸rym dane u偶ytkownika s膮 przetwarzane do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarza膰 dane osobowe, chyba 偶e b臋d膮 istnie膰 wa偶ne prawnie i聽uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrz臋dne wobec interes贸w, praw i wolno艣ci u偶ytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych 鈥 U偶ytkownik mo偶e domaga膰 si臋 鈥瀦ablokowania鈥 danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wy艂膮cznie do ich przechowywania) w okre艣lonych sytuacjach, m.in. w czasie niezb臋dnym do ich poprawienia lub gdy nie b臋d膮 one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne u偶ytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych 鈥 U偶ytkownik mo偶e domaga膰 si臋 otrzymania danych, kt贸re dostarczy艂, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. U偶ytkownik mo偶e 偶膮da膰 uzyskania tych danych lub przes艂ania ich bezpo艣rednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile b臋dzie to technicznie mo偶liwe.
 • Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych, u偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotycz膮cych ochrony danych. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pyta艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez ANPHARM聽 zapraszamy do kontaktu z Nadzoruj膮cym Ochron臋 Danych Osobowych pod adresem: dane.osobowe@anpharm.pl lub bezpo艣rednio z聽Administratorem pod adresem biuro@anpharm.pl聽 lub pisz膮c na adres siedziby Administratora.

ANPHARM Przedsi臋biorstwo Farmaceutyczne S.A
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

搂6 Polityka cookies

Serwisy https://anpharm.pl/ u偶ywaj膮 technologii 艣ledz膮cych, w tym plik贸w cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 U偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o聽czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 ze stron i podstron Administratora, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Do monitorowania informacji o u偶ytkownikach Administrator wykorzystuje narz臋dzia Google Analytics, kt贸re rejestruj膮 zachowanie u偶ytkownika na stronie. Wi臋cej informacji na temat prywatno艣ci danych w Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

Aby da膰 u偶ytkownikom korzystaj膮cym z naszych stron wi臋cej mo偶liwo艣ci wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane s膮 ich dane zbierane za pomoc膮 narz臋dzi Google Analytics, Google opracowa艂 dodatek do przegl膮darki blokuj膮cy Google Analytics. Dodatek komunikuje si臋 z protoko艂em Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekaza膰 informacje, 偶e dane o odwiedzinach witryny nie powinny zosta膰 przes艂ane do Google Analytics. Dodatek do przegl膮darki blokuj膮cy Google Analytics nie blokuje przesy艂u danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych us艂ug analitycznych.

Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego tre艣ci. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard swoich stron, a zebrane dane s膮 wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji dzia艂a艅.

Administrator wykorzystuje nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:

 • 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w聽ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.

U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Instrukcja zarz膮dzania plikami cookies jest dost臋pna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

搂7 Prawa Autorskie

 1. Autorskie prawa maj膮tkowe do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu, tre艣ci umieszczonych w Serwisie, jak r贸wnie偶 do wszelkich graficznych element贸w Serwisu, stanowi膮cych utw贸r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o聽prawie autorskim i prawach pokrewnych, przys艂uguj膮 wy艂膮cznie Administratorowi. Tre艣ci lub materia艂y umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udost臋pniane s膮 U偶ytkownikom wy艂膮cznie na osobisty u偶ytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udost臋pnienia tych tre艣ci lub materia艂贸w Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych tre艣ci lub materia艂贸w.
 2. Kopiowanie stanowi膮cych utw贸r element贸w graficznych lub zamieszczonych w聽Serwisie tre艣ci b膮d藕 materia艂贸w w spos贸b wykraczaj膮cy poza dozwolony u偶ytek osobisty, jak r贸wnie偶 ich rozpowszechnianie czy dokonywanie ich opracowa艅 wymaga zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci 鈥 w przeciwnym wypadku stanowi naruszenie maj膮tkowych praw autorskich Administratora.
 3. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub opisy znajduj膮ce si臋 na stronie www.anpharm.pl obj臋te s膮 ochron膮 prawn膮. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywa膰 si臋 mo偶e jedynie za uprzedni膮 pisemn膮 zgod膮 os贸b uprawnionych.
 4. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia pojawiaj膮ce si臋 w Serwisie podlegaj膮 ochronie prawnej.

搂8 Odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika

U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do:

 1. przestrzegania Niniejszego Regulaminu
 2. nie naruszania w spos贸b bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, d贸br osobistych oraz praw wynikaj膮cych z rejestracji wynalazk贸w, patent贸w, znak贸w towarowych, wzor贸w u偶ytkowych i przemys艂owych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i os贸b trzecich,
 3. powstrzymania si臋 od jakichkolwiek dzia艂a艅, kt贸re narusza艂yby prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w, przede wszystkim polegaj膮cych na zbieraniu, przetwarzaniu i聽rozpowszechnianiu informacji o U偶ytkownikach bez ich wyra藕nej zgody, z聽wyj膮tkiem sytuacji gdy powy偶sze czynno艣ci s膮 zgodne z przepisami prawa i聽postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. powstrzymania si臋 od jakichkolwiek dzia艂a艅, kt贸re mog艂yby utrudnia膰 lub zak艂贸ca膰 funkcjonowanie Serwisu, a tak偶e dzia艂a艅 polegaj膮cych na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dost臋pu do Serwisu innych U偶ytkownik贸w lub Administratorowi.

搂9 Odes艂ania (linki)

 1. 1. Administrator zezwala na umieszczanie przez osoby trzecie, na innych stronach internetowych, odes艂a艅 (link贸w) prowadz膮cych do strony g艂贸wnej Serwisu, z tym zastrze偶eniem, 偶e tre艣ci zamieszczone na tych stronach nie mog膮 narusza膰 prawa, w tym d贸br osobistych os贸b trzecich, jak r贸wnie偶, tajemnicy przedsi臋biorstwa Administratora, know-how, zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego czy te偶 dobrych obyczaj贸w.
 2. Administrator nie wyra偶a zgody na umieszczanie na stronach internetowych odes艂a艅 do tre艣ci prezentowanych w Serwisie, w tym w szczeg贸lno艣ci deep links, frame-links, oraz inline links, mog膮cych w spos贸b bezprawny naruszy膰 prawa w艂asno艣ci intelektualnej Administratora lub os贸b trzecich.

搂10 Odpowiedzialno艣膰 Administratora

 1. 1. Administrator do艂o偶y nale偶ytej staranno艣ci w celu zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci tre艣ci udost臋pnianych w Serwisie, obs艂ugi U偶ytkownik贸w i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
 2. Administrator zastrzega, i偶 dla prawid艂owego funkcjonowania Serwisu niezb臋dne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przegl膮d贸w, ulepsze艅, zmian Serwisu lub jego element贸w. Administrator uprzedza, i偶 w czasie dokonywania wspomnianych czynno艣ci, dost臋p do wszystkich lub wybranych funkcjonalno艣ci Serwisu mo偶e by膰 wy艂膮czony lub ograniczony. U偶ytkownicy zostan膮 ka偶dorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynik艂ych z przyczyn niezale偶nych od Administratora i przez niego nie planowanych Administrator powiadomi U偶ytkownik贸w niezw艂ocznie jak tylko to b臋dzie mo偶liwe, za pomoc膮 dost臋pnych 艣rodk贸w.
 3. Zg艂oszenia narusze艅 nale偶y przesy艂a膰 na adres e-mail: biuro@anpharm.pl .
 4. Zg艂oszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezw艂ocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.
 5. Administrator informuje drog膮 mailow膮 osob臋, kt贸ra zg艂osi艂a naruszenie o聽sposobie rozstrzygni臋cia w sprawie zg艂oszonego naruszenia. Administrator mo偶e poprosi膰 zg艂aszaj膮cego o przekazanie dodatkowych informacji, kt贸re umo偶liwi膮 mu podj臋cie w艂a艣ciwych dzia艂a艅.
 6. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w聽szczeg贸lno艣ci o pojawieniu si臋 w Serwisie tre艣ci naruszaj膮cych Regulamin lub obowi膮zuj膮ce prawo, mo偶e zablokowa膰 dost臋p do tre艣ci, co do kt贸rego zg艂oszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zg艂oszonego naruszenia.
 7. Administrator po upewnieniu si臋 co do prawdziwo艣ci i zasadno艣ci zg艂oszonego naruszenia, usunie z Serwisu tre艣ci obj臋te takim zg艂oszeniem.

搂11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce funkcjonowania Serwisu nale偶y zg艂asza膰 Administratorowi na adres e-mail: biuro@anpharm.pl. Istnieje tak偶e mo偶liwo艣膰 zg艂oszenia reklamacji drog膮 telefoniczn膮 lub korespondencyjn膮, pod numery telefon贸w wskazane w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 Serwisu, lub na podany tam adres pocztowy.
 2. Reklamacja zg艂oszona drog膮 mailow膮 powinna zawiera膰 przynajmniej adres mailowy U偶ytkownika i zwi臋z艂e przedstawienie problemu. Je偶eli podane w聽reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do U偶ytkownika sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o ich uzupe艂nienie we wskazanym zakresie. Administrator rozpatrzy zg艂oszon膮 przez U偶ytkownika reklamacj臋, w ci膮gu 14 dni od daty zg艂oszenia reklamacji. W przypadku zg艂oszenia reklamacji drog膮 elektroniczn膮, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamacj臋 przesy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres elektroniczny U偶ytkownika podany przy zg艂aszaniu reklamacji.

搂12聽Zg艂oszenie podejrzenia niepo偶膮danego dzia艂ania leku

 1. Serwis udost臋pnia mo偶liwo艣膰 zg艂oszenia podejrzenia niepo偶膮danego dzia艂ania leku produkowanego przez Administratora z siedzib膮 w Warszawie.
 2. Dla cel贸w zg艂oszenia podejrzenia niepo偶膮danego dzia艂ania leku nale偶y u偶y膰 linku, dost臋pnego w zak艂adce: http://www.anpharm.pl/. Po naci艣ni臋ciu linku nast膮pi przekierowanie do strony http://www.servier.pl/, na kt贸rej znajduje si臋 formularz kontaktowy umo偶liwiaj膮cy zg艂oszenie podejrzenia.
 3. Zg艂oszenie podejrzenia niepo偶膮danego dzia艂ania leku po przekierowaniu na stron臋 http://www.servier.pl, nast臋puje na zasadach okre艣lonych w regulaminie korzystania z domeny servier.pl.

搂13 Korzystanie z informacji handlowej

 1. Serwis mo偶e stanowi膰 informacj臋 handlow膮 dotycz膮c膮 Administratora i jego us艂ug lub produkt贸w.
 2. Tre艣ci zamieszczone w materia艂ach zawartych w Serwisie maj膮 wy艂膮cznie charakter informacyjny i nie mog膮 by膰 traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to tak偶e artyku艂贸w z prasy specjalistycznej.
 3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty 艣wiadczenia us艂ug lub oferty sprzeda偶y jakichkolwiek produkt贸w w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba 偶e wyra藕nie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

搂14 Polityka poufno艣ci korespondencji

Wszelka korespondencja kierowana przez ANPHARM, w tym w szczeg贸lno艣ci wiadomo艣ci e-mail oraz za艂膮czone do nich pliki, ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 zawierania nieujawnionych do publicznej wiadomo艣ci informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz innym, maj膮cym znaczenie gospodarcze (know-how), jak r贸wnie偶 informacji chronionych prawami w艂asno艣ci intelektualnej, ma charakter poufny i jest przeznaczona wy艂膮cznie dla oznaczonego adresata.

Informacje, o kt贸rych mowa powy偶ej stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa w聽rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 1010), w stosunku do kt贸rej ANPHARM podejmuje niezb臋dne dzia艂ania w celu zachowania poufno艣ci.

Wszelkie rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zawartych w omy艂kowo skierowanej korespondencji, bez uzyskania uprzedniej zgody ANPHARM jest zabronione i mo偶e stanowi膰 czyn nieuczciwej konkurencji.

U偶ytkownik, jak r贸wnie偶 ka偶da inna osoba, nieb臋d膮ca w艂a艣ciwym adresatem wiadomo艣ci, do kt贸rej omy艂kowo skierowano korespondencj臋, zobowi膮zana jest do natychmiastowego powiadomienia ANPHARM o tym fakcie oraz odes艂ania dokumentu lub usuni臋cia/zniszczenia wiadomo艣ci e-mail oraz ich kopii i zapis贸w na wszelkich no艣nikach.

搂15 Postanowienia Ko艅cowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodp艂atnie dost臋pny pod adresem www.anpharm.pl, w spos贸b pozwalaj膮cy na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. W razie zmiany Regulaminu, U偶ytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz tre艣ci wprowadzanych zmian za pomoc膮 Serwisu. Jednocze艣nie, Administrator udost臋pni U偶ytkownikowi bezpo艣rednio now膮 wersj臋 Regulaminu za pomoc膮 Serwisu. W celu prawid艂owego korzystania z Serwisu, U偶ytkownik zobowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 zmienionego Regulaminu. Je艣li U偶ytkownik nie wyra偶a zgody na zmian臋 Regulaminu powinien zaprzesta膰 korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w 偶ycie z chwil膮 zamieszczenia go w Serwisie w spos贸b okre艣lony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie z up艂ywem 14 dni od poinformowania o nich U偶ytkownik贸w w spos贸b okre艣lony w ust. 3.
 4. W razie gdyby kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszego Regulaminu zosta艂o uznane prawomocnym wyrokiem s膮du za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wp艂ywu na pozosta艂e postanowienia Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajduj膮 odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie danych osobowych oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory rozpatrywane b臋d膮 zgodnie z polskim prawem przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Administratora.

搂15 Kontakt

Wszelkie pytania b膮d藕 w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, U偶ytkownik mo偶e kierowa膰 na poni偶ej wskazany adres e-mail: biuro@anpharm.pl.