Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
wraz z polityką prywatności oraz polityką korzystania z plików cookies

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.

Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres e-mail: Ujawnij adres e-mail w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

 

§1 Wprowadzenie

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 2. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.
 3. W przypadku, gdy dla danej usługi dostępnej w Serwisie określony został odrębny regulamin świadczenia tej usługi, przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dedykowanego dla niej regulaminu, dostępnego w Serwisie, i wyrażenia zgody na zawarte w nim postanowienia.
 4. Postanowienia Regulaminu dedykowanego dla danej usługi korzystają z pierwszeństwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§2 Informacje o Serwisie

 1. Serwis jest informacyjną witryną internetową, zawierającą informacje o firmie Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 0000025198; wysokość kapitału zakładowego: 7 892 148 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 7 892 148 PLN, , NIP: 118-00-59-253  i o Grupie Farmaceutycznej Servier, w tym o firmie Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887, dostępną pod adresem http://www.anpharm.pl. 
 2. Na stronie Serwisu znajdują się przekierowania do stron internetowych Grupy Servier (http://servier.com),  Servier Polska Sp. z o.o. (http://servier.pl) i http://servier-cmo.com. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:
  1. Nazw substancji leczniczych (API), 
  2. działalności firmy Administratora oraz Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Grupy Servier ( Les Laboratoires Servier);
 3. Jakiekolwiek informacje dotyczące substancji leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych, ani tym bardziej jako porada medyczna.
 4. Administrator wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

 

§3 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000025198, NIP: 118-005-92-53, REGON: 010421975, będącą właścicielem i administratorem Serwisu. Serwisie – rozumie się przez to witrynę http://www.anpharm.pl, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, a także normujący prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików cookie.
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystającą z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Dla celów efektywnego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika poniższych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika komputera, laptopa lub innego multimedialnego urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiającego połączenie z siecią www;
  2. posiadanie połączenia internetowego;
  3. posiadanie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zasobów Serwisu, tj. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript, pliki Cookies oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki to: Internet Explorer w wersji 6 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 5 lub wyższej,  Google Chrome, Opera w wersji 12 lub wyżej, Safari w wersji 5 lub wyższej. 
  4. zalecaną minimalną rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 2. Dla potrzeb skontaktowania się z Administratorem celem zadania pytania, uzyskania informacji lub zgłoszenia naruszenia drogą internetową, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika adresu elektronicznego (email), którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do nadania i odebrania wiadomości e-mailowej.
 3. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Administratora. Celem zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych, Sprzedawca posługuje się środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiednimi do stopnia zagrożenia, stosując w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Podstawowym zagrożeniem wiążącym się z przeglądaniem treści dostępnych w serwisach internetowych jest ryzyko „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (wirusy, robaki – „worms”, czy „konie trojańskie”). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń pożądane jest zaopatrzenie komputera bądź urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem, w regularnie aktualizowany program antywirusowy. Pozostałe zagrożenia związane są z możliwością przeprowadzenia ataków na witrynę Serwisu przez tzw. hackerów. Mimo zachowania przez Administratora należytej staranności w powyższym zakresie, żadne stosowane przez niego zabezpieczenia nie gwarantują zupełnej ochrony przed opisanymi wyżej, niepożądanymi działaniami osób trzecich. 

 

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 1. Użytkownik ma zapewnioną możliwość korzystania z Serwisu bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Podanie swoich danych osobowych nie stanowi warunku koniecznego uzyskania przez Użytkownika pełnego dostępu do treści umieszczonych w Serwisie.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod numerem telefonicznym wskazanym na stronie internetowej Serwisu +48 22 51 91 500,  faks +48 22 51 91 501, jak również pod adresem mailowym Ujawnij adres e-mail i drogą pocztową, na adres: ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
 3. Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).
 4. Dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy Użytkownik udostępnia je przy przesyłaniu poczty elektronicznej, tj. w sytuacjach, gdy Użytkownik zdecydował się dobrowolnie przekazać takie informacje Administratorowi. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, lub w innym celu opisanym w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe zbieranie za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, wbrew przepisom prawa. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązujące przepisy prawa przewidują inaczej.
 5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane mogą być niezbędne do korzystania z Serwisu, jego części lub wybranych funkcjonalności. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również do ich korygowania, lub wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie, w szczególności na ich przetwarzanie w celach marketingowych:
 6. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe przechowywane w systemie są nieaktualne lub nieprawidłowe, ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu skorygowania tych danych drogą mailową, na adres Ujawnij adres e-mail, lub drogą telefoniczną, pod jeden z podanych w Serwisie numerów kontaktowych.
 7. W celu wycofania zgody na przyszłe wykorzystanie danych osobowych Użytkownika, powinien on skontaktować się  z Administratorem drogą mailową, na adres Ujawnij adres e-mail, lub drogą telefoniczną, pod jeden z podanych w Serwisie numerów kontaktowych. Serwis nie jest przeznaczony do przekazywania informacji poufnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

§6 Polityka dotycząca plików cookie

 1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Administrator informuje Użytkownika, iż w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie i o tym, że Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swoje przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookie są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, laptopa lub innego urządzenia służącego do przeglądania stron internetowych przez Użytkownika, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki „cookie” są aktualnie wykorzystywane przez prawie wszystkie strony internetowe.  Serwis internetowy wysyła pliki cookie do przeglądarki, a przeglądarka wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Wykorzystywane są one do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputerów Użytkowników ani nie wpływają na sposób ich działania. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku. Istnieje możliwość wyłączenia przechowywania plików cookie lub takiego skonfigurowania przeglądarki przez Użytkownika, aby przed akceptacją plików cookie informowała go o tym. Brak akceptacji plików cookie po stronie Użytkownika może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.
 3. Pliki cookie wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:
  1. umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie
  2. dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika
  3. cele statystyczne
 4. Zasady wykorzystywania plików cookie podlegają Polityce prywatności Administratora, której zasady określa § 5 Regulaminu.
 5. Administrator informuje, iż pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 6. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Administrator. Wykorzystanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

 

§7 Prawa Autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu, treści umieszczonych w Serwisie, jak również do wszelkich graficznych elementów Serwisu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Administratorowi. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów. 
 2. Kopiowanie stanowiących utwór elementów graficznych lub zamieszczonych w Serwisie treści bądź materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty, jak również ich rozpowszechnianie czy dokonywanie ich opracowań wymaga zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w przeciwnym wypadku stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Administratora.
 3. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub opisy znajdujące się na stronie www.anpharm.pl objęte są ochroną prawną. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą osób uprawnionych.
 4. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia pojawiające się w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

§8 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Niniejszego Regulaminu
  2. nie naruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.

 

§9 Odesłania (linki)

 1. Administrator zezwala na umieszczanie przez osoby trzecie, na innych stronach internetowych, odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie mogą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora, know-how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.

 

§10 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości treści udostępnianych w Serwisie, obsługi Użytkowników i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora i przez niego nie planowanych Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.
 3. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail: Ujawnij adres e-mail
 4. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.
 5. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu podjęcie właściwych działań.
 6. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
 7. Administrator po upewnieniu się co do prawdziwości i zasadności zgłoszonego naruszenia, usunie z Serwisu treści objęte takim zgłoszeniem.

 

§11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu lub na adres e-mail: Ujawnij adres e-mail. Istnieje także możliwość zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną lub korespondencyjną, pod numery telefonów wskazane w zakładce „Kontakt” Serwisu, lub na podany tam adres pocztowy.
 2. Reklamacja zgłoszona drogą mailową powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

 

§12 Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania leku

 1. Serwis udostępnia możliwość zgłoszenia podejrzenia niepożądanego działania leku produkowanego przez Administratora lub Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Dla celów zgłoszenia podejrzenia niepożądanego działania leku należy użyć linku, dostępnego w zakładce: http://www.anpharm.pl/. Po naciśnięciu linku nastąpi przekierowanie do strony http://www.servier.pl/, na której znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający zgłoszenie podejrzenia.
 3. Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania leku po przekierowaniu na stronę http://www.servier.pl, następuje na zasadach określonych w regulaminie korzystania z domeny servier.pl. 

 

§13 Korzystanie z informacji handlowej

 1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.
 2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.
 3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

 

§14 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem anpharm.home.pl, w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony w ust. 3.
 4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 6. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

§15 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: Ujawnij adres e-mail.